مجموعه گنجعلی خان کرمان شامل فضاهای معماری و فضای باز جمعی است که با نگاهی به هر یک از اجزای مجموعه حضور عناصر منظرین را می توان درک کرد. برای مثال در راسته بازار و مجموعه حمام با تابش نور روی زمین گویی آسمان به زمین پیوند می خورد. گشودگی همه فضاها به میدان و ارتباط بصری با درختان و آب موجب حضور هر چه بیشتر مردم در این مجموعه می شود. در اینجا طراح، بسیار عمیق طراحی منظر و معماری را تلفیق کرده به گونه ای که به هیچ وجه از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و گویی هر کدام بر حضور دیگری تاکید می کنند. در واقع می توان گفت معمار قدیم در طراحی این مجموعه، همانند اصل طراحی نظام هستی عمل کرده به طوری که هر چیزی نشان از چیز دیگر دارد.

Integrating architecture spaces with landscape in Ganjalykhan complex in Kerman
عکس: سحر حمیدی / بازار گنجعلی خان / کرمان/ پاییز 1395

نمونه خوب

مطلب قبلیتاثیر کیفیت مناظر بر میزان تصادفات رانندگی
مطلب بعدیتبدیل یک حیاط تاریخی به مکانی متناسب با عصر حاضر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید