mina-lotfolahi-05

آسمان خراش ها نوعی المان شهری و نظرگاه هايی چند عملکردی بوده که خود نيز نيازمند ديده شدن هستند. مركز بين المللی كسب و كار در مسكو (MIBC) مجموعه ای از آسمان خراش ها است كه در فواصلی نزديك به يكديگر، با سايت پلانی متراكم سر به آسمان كشيده اند. حضور در ميان اين بناها با توجه به طراحی فضای ناچيز در پيرامون هر کدام، امكان كافی برای ديده شدنشان را به ناظر نمی دهد و حتی حركت در اين فضا درک درست و كاملی را برای بيننده حاصل نمی كند. برای درک اين چنين معماری بايد از اين محصوریت دور شد و شايد از نظرگاهی مختص خود آن دگر بار به آنها نگریست.

Lack of proper understanding due to closeness of space
عکس: مینا لطف اللهی یقین / مسکو / روسیه / پاییز 1395

نمونه نامناسب

مطلب قبلیتاثیر حفظ درختان کهنسال بر تنوع گونه پرندگان
مطلب بعدیویژگیهای فولاد کورتِن و کاربرد آن در معماری منظر
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید