• شبنم محمدزاده
مطابق با یک مطالعه در برلین، دید از پنجره خانه که با درصد بالایی از سبزینگی و تنوع گونه های گیاهی همراه باشد، با کاهش سطح استرس ساکنان در ارتباط است.
  • شبنم محمدزاده
در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.
  • نورا وحیدیان
مطابق با تحلیلی در رابطه با تاثیر ایجاد فضای سبز در 4,436 قطعه زمین خالی در فیلادلفیا بین سالهای 1999 تا 2008 دریافتند که ایجاد زمینهای سبز با کاهش حداکثری استرس و افزایش فعالیتهای فیزیکی در بخشهای مختلف شهر مرتبط بوده است.
  • نورا وحیدیان
مطابق با مطالعه ای در مریلند و کلرادو، حیاط سبز مدارس می تواند منجر به کاهش استرس، افزایش انعطاف پذیری و مهارت و همچنین افزایش تمرکز در دانش آموزان شود.