خانه برچسب‌ها شرایط اجتماعی

برچسب: شرایط اجتماعی

آرژن اوسترمن

آرژن اوسترمن

معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است. آرژن اوسترمن - معمار
تاثیر پیاده مداری بر اقتصاد و شرایط اجتماعی

تاثیر پیاده مداری بر اقتصاد و شرایط اجتماعی

توسعه پیاده مداری باعث احیاء نواحی مرکزی شهر شده، حومه شهر را ارتقاء می دهد و فواید زیادی در زمینه‌ اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان به ارمغان می آورد.