خانه برچسب‌ها جامعه شناسی

برچسب: جامعه شناسی

تیموتی اینگلدیس

تیموتی اینگلدیس

0
چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست...