خانه برچسب‌ها تیموتی اینگلدیس

برچسب: تیموتی اینگلدیس

تیموتی اینگلدیس

تیموتی اینگلدیس

چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست...