جستجو
Close this search box.

{rtl_start}

{مشخصات فردی (نام):3.3} عزیز، واریز وجه از سوی شما موفقیت آمیز بوده است.

وضعیت کامل فرآیند ثبت نام شما به این شرح است:

نام و نام خانوادگی: {مشخصات فردی (نام):3.3}
کد ملی: {کد ملی:5}
پست الکترونیکی: {ایمیل:34}
وضعیت واریز وجه: تکمیل شده
شماره تراکنش: {transaction_id}
وضعیت پرداخت: {payment_status}

وضعیت پرداخت شما {payment_status} ثبت شده، بنابراین وجه شما پرداخت و ثبت نام شما در برنامه قطعی شده است.

{rtl_end}