نمایش پروفایل

بستن
جزئیات صفحه پروفایل
کسری کرمی
کسری
کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی دانشگاه تهران

اطلاعات تحصیلی
شبکه های اجتماعی
http://landscaper.ir/profile/k.karami
جزئیات کاربری