فتوکامنت

منظر در خدمت حیات اجتماعی محله

منظر در خدمت حیات اجتماعی محله

سکوهای پیرامون میدانگاه با الگوگیری از پیرنشین خانه ایرانی فضایی جهت گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی ساکنین محله در سایه درختان ایجاد کرده است.
جهت‌مداری منظره در باغ ایرانی

جهت مداری منظره در باغ ایرانی

منظره در باغ ایرانی هدایتگر مخاطب است. مقیاس و کشیدگی فرم در حوض باغ دولت آباد یزد، عمق دید را افزایش داده و باعث تاکید هرچه بیشتر جهت مداری درباغ می گردد.
اقتصاد و سیطره آن بر درک منظر

اقتصاد و سیطره آن بر درک منظر

موزه لوور، پاریس، ۲۰۱۵؛ مردم از سراسر دنیا می آیند که هرم را ببینند اما چیزی که بیشتر به چشم می آید مکعب است. مکعبی از جنس اقتصاد.