فتوکامنت

اقتصاد و سیطره آن بر درک منظر

اقتصاد و سیطره آن بر درک منظر

موزه لوور، پاریس، ۲۰۱۵؛ مردم از سراسر دنیا می آیند که هرم را ببینند اما چیزی که بیشتر به چشم می آید مکعب است. مکعبی از جنس اقتصاد.