معمار منظر

تاریخ معماری منظر
  • زمان مطالعه : 11 دقیقه
  • ۰

    تاریخ معماری منظر

    قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقیاس وسیع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردریک المستد، نیمه دوم قرن ۱۹ با نهضت پارک در آمریکا پایه گذاری کرد.