کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی در اسفندماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد. این کنفرانس برای اساتید، دانشجویان و علافه مندان این حوزه ها مفید خواهد بود. با توجه به اطلاعات درج شده در وب سایت همایش، نحوه حضور و دریافت مقالات به دو شیوه حضوری و غیرحضوری خواهد بود. از سوی دیگر تا زمانی که مقاله پذیرش نهایی را اخذ نکند، هیچ گونه وجهی بابت حضور یا دریافت گواهی از متقاضی دریافت نخواهد شد. از این رو این همایش فرصت مناسب و بدون ریسک برای دانشجویان خواهد بود. اهداف، محورها و تاریخ های مهم و کمیته علمی این کنفرانس که در سایت آن منعکس شده بود به شرح زیر است:

اهداف

تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه های تخصصی معماری، معماری منظر و شهرسازی بدون در نظر گرفتن اهمیت ارتباط تنگاتنگ این سه با هم مشکلات زیادی را در محیط زندگی انسان معاصر به وجود آورده به طوری که برخی از این معضلات به چالش هایی بزرگ مبدل شده است. از سویی بسیاری از پژوهشگران با تحقیق و تدقیق مسائل و ریشه یابی آن ها در پی حل مسائل و پاسخگویی به این چالش از طریق ارائه راهکارهای علمی هستند و از سوی دیگر در مجامع حرفه ای – اجرایی، ضوابط و قوانین پیشنهادی و اصلاحی وضع می شود که گاه در محافل پژوهشی فرصت نقد یافته و گاه مجال آن را نمی یابد. در این بین، آموزش معماری، منظر و شهرسازی نیز که همانند دو لبه یک تیغ ما بین حیطه های پژوهشی و حرفه ای – اجرایی پیش می رود، مسائل و معضلات ویژه خود را دارد.
national conference on contemporary challengesبا تأکید بر چنددانشی و میان دانشی بودن رشته های تخصصی معماری، منظر و شهرسازی، هدف اصلی این کنفرانس پرداختن به چالش های معاصر این سه حوزه با تأملی بر برقراری ارتباط، در کنار هم قرارگیری و هم افزایی تخصص های مذکور است. به بیان دیگر در این کنفرانس نه تنها مسائل به صورت جزئی نگر و تخصصی مورد توجه است بلکه در دیدی کل نگر، بر تقویت ارتباط یافته های پژوهشی این سه حوزه با هم تاکید می شود. البته در این بین پرداختن به مباحث تخصصی معماری منظر هم به عنوان حیطه مرتبط کننده معماری و شهرسازی در کالبد محیط های زندگی امروزین و هم به عنوان تخصصی نسبتاً جوان در کشور ما بسیار اهمیت دارد.

محورهای همایش

معماری،منظر،شهرسازی ومحیط زیست (چالش های اکولوژی محیط)

 • ارتباط انسان با طبیعت
 • حقوق زیست محیطی
 • توسعه پایدار درمعماری،منظر وشهرسازی
 •  انرژی های نو
 • معماری وشهرسازی پایدار
 • مصالح و فن آوری های نوین در معماری
 •  طراحی همساز با اقلیم ومصرف انرژی
 •  ارزیابی زیست محیطی پروژه ها
 •  سوانح طبیعی
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • معماری وشهرسازی و محیط زیست پایدار
 • محیط ،شهرسازی ومعماری
 • شهرسازی،امنیت شهری وروانی در محیط
 • وسایر ایده ها در زمینه معماری،منظر،شهرسازی ومحیط
 • شهرسازی،معماری ومدیریت محیط زیست
 • مدیریت زیست محیطی در شهرها
 • محیط زیست وتوسعه پایدار
 • روش های مدیریت زیست محیطی در شهرها وروستاها
 • وسایر ایده های نوین در این زمینه…

معماری،منظر،شهرسازی وجهانی شدن (چالش های جهانی شدن)

 •  معرفی و ارزیابی دستاوردهای جهانی
 •  تئوری های نوین
 • روزآمد کردن استانداردها
 •  تجارب جهانی طراحی معماری ، منظر و  شهری
 • معماری وشهرسازی نوین جهانی
 • سبک های معماری وشهرسازی جهان
 • شهرنشینی نوین در ایران وجهان
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایداردرجهان
 • شهرها وسیستم های نوین جهانی مدیریت شهری
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری پایدار
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • وسایر ایده های نوین در این زمینه….

 معماری وشهرسازی بومی(چالش های بومی گرایی)

 • مطالعات  تاریخی درمعماری وشهرسازی
 •  حفاظت و مرمت ابنیه و بافت ها
 •  بهسازی و نوسازی بافت
 •  سازه های سنتی
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 • الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
 • المان های شهری و محورهای مرتبط
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • معماری وشهرسازی بومی وامنیت روانی
 • مصالح بومی ومعماری همساز با اقلیم
 • معماری، منظر و شهرسازی ایرانی
 • وسایرایده های نوین در زمینه معماری وشهرسازی بومی…

معماری،منظر،شهرسازی و هویت (چالش های هویت)

 • آسیب شناسی هویت
 •  بحران هویت
 • معماری،منظر وهویت ایرانی
 • معماری اسلامی وهویت
 • معماری،شهرسازی وهویت درشهرها
 • تعاریف، مفاهیم، مولفه ها و ابعاد تشکیل دهنده هویت
 • تبلور هویت در سیما و منظر شهری
 • ارزش های بومی و عناصر طبیعی و هویت شهر
 • معماری مدرنیته و هویت شهری
 • نقش هویت در آموزش طراحی معماری و شهرسازی
 • انسان، هویت، معماری و شهرسازی
 • راهکارهای ارتقای هویت به وسیله معماری و شهرسازی
 • هویت و حس تعلق مکانی در عرصه ها و فضاهای عمومی و همگانی
 • هویت ایرانی- اسلامی و نقش آن در معماری و شهرسازی پایدار
 • نمادها و المان های شهری و هویت ایرانی- اسلامی
 • عوامل هویت بخش بافتهای فرسوده و تاریخی شهر
 • حفظ هویت شهری در بهسازی بافت های فرسوده
 • بررسی و شناخت عناصر هویتی شهرهای ایران
 • تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
 • تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ و هویت شهری
 • گردشگری، هویت شهری و میراث فرهنگی
 • شاخص های هویت بخشی در شهرهای ﺟﺪﻳﺪ
 • وسایرایده ها در زمینه معماری،منظر،شهرسازی وهویت

آموزش درمعماری،منظر وشهرسازی (چالش های آموزش)

 • آموزش فرا رشته ای
 • روش های  طراحی و تحقیق میان دانشی
 • مراکز آموزشی و عدم کنترل کیفیت آنها
 • ناهماهنگی محتوا و اهداف آموزشی در مراکز آموزش معماری در کشور
 • نقد سیستم های آموزشی معماری ،منظر و شهرسازی
 • آسیب شناسی آموزش علمی در مراکز آموزشی
 • روش های تحقیق در حوزه معماری،شهرسازی ،علوم انسانی وهنر
 • معضلات مربوط به ورود دانشجو به دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
 • معضلات خروج دانشجو از دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
 • آموزش و رایانه – شیوه ها و مکاتب آموزش
 • روش های نوین آموزشی درمعماری،منظر وشهرسازی
 • روش شناسی درمعماری وشهرسازی
 • وسایر ایده های نوین دراین زمینه…

معماری،منظر،شهرسازی واقتصاد(چالش های اقتصادی)

 • صنعت ساخت و ساز
 • ساخت و ساز ارزان
 • توسعه گردشگری
 • ساخت وساز بومی
 • ساخت وسازهای نوین درجهان
 • مدیریت پروژه وساخت بهینه
 • اصول مدیریت ساخت
 • ساخت وساز اقتصادی
 • وسایر ایده های نوین …

تکنولوزی ،معماری ،منظر وشهرسازی(چالش های تکنولوژیک)

 • فناوری های نوین
 • روش های پیشرفته ساخت
 • کیفیت مصالح وساخت وساز
 • معماری وساخت پایدار
 • آسیب شناسی و اصلاح روش های اجرا
 • وسایر ایده های نوین….

چالش های طراحی محیط

 • طراحی و کامپیوتر
 • ضوابط و مقررات ملی ساختمان
 • معیارهای طراحی روزآمد برای کاربری های گوناگون
 •  طراحی برای سالمندان
 • طراحی برای کودکان
 • طراحی برای معلولین
 •  طراحی پژوهی

چالش های حقوقی

 •   حقوق معماری
 • حقوق شهری
 •  قوانین و مقررات شهرسازی
 •  آموزش شهروندی
 •  اخلاق شهروندی
 •  شهروند الکترونیک
 •  عدالت محیطی
 • وسایرایده های نوین

چالش های ارتباط هنر و محیط زندگی

 •  معماری و سینما
 •  شهر و سینما
 •  ادبیات
 • گرافیک شهری
 •  گرافیک محیطی
 • وسایر ایده های نوین

محورهای آزاد

 • هرنوع ایده در زمینه های مختلف معماری،منظر وشهرسازی ومحیط زیست
تاریخ های مهم
 • مهلت ارسال اصل کامل مقالات: ۳۰ دیماه ۱۳۹۴
 • مهلت ثبت نام در کنفرانس: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
 • برگزاری کنفرانس: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

با توجه به بعد مسافت و سختی راه برای برخی نویسندگان ارجمند، با تصمیم شورای راهبردی کنفرانس، نویسندگان محترم می توانند به دو صورت حضوری و غیر حضوری در کنفرانس شرکت نمایند.
هیچگونه تفاوتی میان نوع پذیرش، مدارک، گواهینامه ها و ثبت آنها در مراجع علمی میان شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد و کلیه مدارک شرکت کنندگان غیرحضوری در آدرسهایی که در زمان ثبت نام در پنل کاربری اعلام می نمایند تحویل خواهد شد.
امکان داوری زودهنگام وارائه گواهینامه به نویسندگان گرامی پیش از موعد نهایی برگزاری گنفرانس وجود دارد. لذا متقاضیان باید پس از بارگذاری مقاله خود در پنل کاربری کد مقاله و مشخصات خود را به ایمیل کنفرانس ارسال و درخواست داوری زود هنگام نمایند تا ظرف مدت یک هفته از وصول درخواست نتیجه اعلام و در صورت پذیرش و ثبت نام نهایی گواهی مربوطه ارائه گردد.
این کنفرانس به عنوان یکی از معتبرترین کنفرانس های حوزه شهر، معماری و شهرسازی کشور دارای مجوزها و تاییدات لازم از مراجع مربوطه بوده و با عنایت به تایید نهایی گواهینامه های کنفرانس توسط اساتید برجسته دانشگاه و مدیران کل درحوزه ریاست جمهوری اسلامی ایران، کلیه گواهینامه های ارائه شده این کنفرانس قابلیت تاثیر مثبت در ارتقاء پایه شغلی و سازمانی را در تمام دستگاه ها و نهادهای کشور دارا بوده و در سیستم رسمی به نام نویسندگان ثبت ملی خواهند شد.
کلیه پرداختها تنها پس از پذیرش مقاله انجام می شود و برای عضویت در سایت و ارسال مقاله نیاز به هیچ هزینه ای نخواهد بود.

0/5 ( 0 نظر )

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید