پرونده اکسپوی میلان

گردش در میان شکوفه های سیب؛ نگاهی به غرفه لهستان در اکسپوی 2015 میلان

گردش در میان شکوفه های سیب؛ نگاهی به غرفه لهستان در اکسپوی ۲۰۱۵ میلان

0
ایده غرفه لهستان در اکسپوی 2015 میلان، برگرفته از شکوفه زارها و باغ های میوه لهستان است که برای منظر و اقتصاد لهستان بسیار مهم و حیاتی است.
پایانی برنمایش غرور؛ مصاحبه با ژاک هرتزوگ درباره اکسپو ۲۰۱۵ میلان

پایانی برنمایش غرور؛ مصاحبه با ژاک هرتزوگ درباره اکسپو ۲۰۱۵ میلان

0
هرتزوگ معتقد است که ما بیش از همه باید بر این سیستم مضحک نمایش غرورملی که درغرفه ها ارائه می‌شود چیره شویم. تاکید باید بر محتوا باشد نه بر جارزنی معمارانه.
پرونده اکسپو 2015 میلان

پرونده اکسپو ۲۰۱۵ میلان

0
پرونده حاضر شامل نقد و تحلیل اکسپو ۲۱۰۵ میلان و غرفه برخی کشورهای حاضر در آن به علاوه آموزه هایی است که می تواند در تجربیات آتی سودمند باشد.