گزیده پژوهش

تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

تاثیر طرح کالبدی منظر خیابان در ایجاد احساس امنیت

طبق تحقیقی که بر روی منظر خیابانهای شهر نیویورک انجام شده، درختان نسبت به متغیرهای مربوط به ساختمان، احساس امنیت بیشتری در مردم ایجاد می کنند.