پیاده راه

تاثیر مثبت تفرجگاه گوبی (Gubei) در شانگهای بر ارزش نواحی همجوار

تاثیر مثبت تفرجگاه گوبی (Gubei) در شانگهای بر ارزش نواحی همجوار

0
پنج استراتژی طراحی ایجاد پیاده راه امن و کاربردی در تفرجگاه گوبی؛ زیرساختهای فرهنگی، پایداری محیطی، زندگی سالم، طبیعت تفسیری و طراحی مبتکرانه بوده اند.