خانه نویسندگان مطالب توسط زینب نظری

زینب نظری

4 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
کشف راز باغ دارویی محوطه دانشگاه نوارتیس

کشف راز باغ دارویی محوطه دانشگاه نوارتیس

0
باغ دارویی گونه ای است که بر اساس خواص دارویی گیاهان شکل می گیرد. این باغها در صومعه ها ایجاد می شده اند. در دانشگاهی در سوئیس نیز این باغ طراحی شده است.
تلفیق طبیعت و نیاز ساکنین در مرکز سالمندان

تلفیق طبیعت و نیاز ساکنین در مرکز سالمندان

0
یک مرکز سالمندان در هلند دارای مناظری تلفیق شده با طبیعت بوده و محیطی امن و به دور از استرس های زندگی روزانه شهری و متناسب با نیاز ساکنانش فراهم کرده است.
تاثیر دیوار و بام سبز در کاهش دمای هوا در فضاهای محصور شهری

تاثیر دیوار و بام سبز در کاهش دمای هوا در فضاهای محصور شهری

0
ترکیب بام و دیوار سبز در فضاهای محصور شهری موجب کاهش دمای هوا می شود. این ترکیب در مقایسه با بامهای سبز غیر مثمر و دیوارهای سبز مثمر بیشترین تاثیر را دارد.
رویکرد معماران منظر در هدایت شهرها به سوی پایداری

رویکرد معماران منظر در هدایت شهرها به سوی پایداری

0
رویکرد کل‌ گرای معماری منظر در تراکم انبوه شهر و فرآیندهای طبیعی مرتبط با آن می تواند دید ما به شهر به عنوان یک موجود زنده و واحد را به سمت پایداری سوق دهد.