زهرا دالوند

زهرا دالوند

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
آوای منظر در میدان کاخ سن پترزبورگ

آوای منظر در میدان کاخ سن پترزبورگ

ترکیب المان در مرکز میدان کاخ و فعالیتهای شکل دهنده آن، اتمسفر پر قدرتی ایجاد می کنند که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهند و مجال تجربه را بر او روا می دارند.