زینب باقریان

زینب باقریان

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری دانشگاه تهران
سنت تاج گذاری در میان زنان ترکمن

سنت تاج گذاری در میان زنان ترکمن

زنان ترکمن معمولاً بعد از ازدواج زیر روسری خود یک حلقه تاج به سر می گذارند که نشانه متاهل بودن آنهاست و با تولد هر فرزند یک حلقه به حلقه تاهل افزوده می شود.

منظر پایدار روستای فارسیان

منظر پایدار روستای فارسیان

روستاهایی مانند روستای فارسیان که پس از گذشت سالها توانسته اند به مسائل محیطی، اجتماعی و فرهنگی خود پاسخ دهند، می توانند الگویی برای منظر پایدار باشند.