یاسمن زارع نیا

یاسمن زارع نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
استفاده از شیب در طراحی میدان تتوئان

استفاده از شیب در طراحی میدان تتوئان

طرح پیشنهادی میدان تتوئان می بایست از همه سطوح این فضا استفاده کرده و فضاهای باقی مانده را برای استفاده خدماتی مانند پارکینگ، تاسیسات شهری و … بهبود بخشد.