طراوت نوریان

طراوت نوریان

دانشجوى کارشناسی ارشد معمارى دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
پیوستگی انسان و طبیعت در هند

پیوستگی انسان و طبیعت در هند

در تفکرات بودایی نه تنها انسان را غالب بر طبیعت نمی ‌دانند، حتی انسان را در طبیعت یا همراه با آن نمی‌ شمارند، بلکه این دو را در تلفیق با هم تلقی می‌ کنند.

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند. همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق، حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان، مکانی ناب به وجود آورده اند.

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.

درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

شهر مسا به عنوان سومین شهر بزرگ ایالت آریزونا دارای هویتی شاخص نیست. ایده طراحی فضای عمومی جدید در تعامل تیمهای طراحی با شهروندان و مشارکت آنها شکل گرفت.

طرح برگزیده مسابقه میدان عمومی فلتیرون

طرح برگزیده مسابقه میدان عمومی فلتیرون

سازه بلورین نووا، رهگذران را وادار به ورود به داخل و خیره شدن به نشانه های نمادین میدان فلتیرون که توسط روزنه هایی در قمست بیرونی سازه قاب شده اند، می کند.