طیبه غفاری

طیبه غفاری

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
نکات مهم در طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی

نکات مهم در طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی

طراحی و برنامه ریزی زیست محیطی نقش مهمی در شکل دادن به زیستگاههای شهری آینده ما خواهد داشت.این مواردی به عنوان مسایل اساسی و پیچیده در نظر گرفته می شوند.

حل مشکلات زیست محیطی پارک تالی با طراحی منظر

حل مشکلات زیست محیطی پارک تالی با طراحی منظر

پارک تالی مفاهیم ابتکاری را برای تبدیل دشت سیل خیز به پارک عملکردی به کار گرفت. خصوصیت ویژه آن کاهش آلودگی خاک و افزایش فضای سبز و حل مشکلات زیست محیطی است.