شیما طجرلو

شیما طجرلو

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
اثرات نظام شهرسازی سوسیالیستی در روسیه

اثرات نظام شهرسازی سوسیالیستی در روسیه

ساخت شهرهای متفاوت نتیجه بینش های متفاوت است. با انقلاب لنین در شوروی، فرهنگ سوسیالیستی با تکیه بر مالکیت دولتی و ثروت اشتراکی، ساختار شهرها را دگرگون کرد.

پویایی منظر حتی در هوای سرد

پویایی منظر در هوای سرد

منظر شبانه میدان کاخ سنت پترزبورگ، رونق زندگی اجتماعی خود را وامدار موسیقی خیابانی است که علی رغم هوای سرد حضور فعال و گسترده مردم را به دنبال دارد.