خانه نویسندگان مطالب توسط انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
معماری منظر و مسئله مکان

معماری منظر و مسئله مکان

در این گزارش شرح نشست تخصصی با موضوع "معماری منظر و مسئله مکان" که در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور آقای دکتر سید امیر منصوری برگزار شد، را می خوانید.