صنم سعیدی

صنم سعیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
پارکی در لاس وگاس

پارکی در لاس وگاس

پاركی كوچك در خیابان اصلی لاس وگاس معروف به نوار لاس وگاس، با هدف سرمايه گذاری برای تولید ارزش افزوده در فضاهای بیرونی و جمعی ساخته شده است.

نقش معماران منظر در طراحی گورستان

نقش معماران منظر در طراحی گورستان

توجه طراحان در معماری منظر گورستان به ترکیب عناصر طبیعی با انتزاعی است. این طراحی دارای سطحِ انتزاعیِ قوی‌ است که تاکید بر اهمیت ارتباط با طبیعت دارد.