سارا راژ

سارا راژ

کارشناسی مهندسی فضای سبز دانشگاه هرمزگان و دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران