سمانه نوری

سمانه نوری

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
باغچه های لوکس و کوچک شهری

باغچه های لوکس و کوچک شهری

فضاهای سبز کوچک خانگی یا همان باغچه های خصوصی، فراوان ترین فضاهای سبز هستند که طراحی آنها به خاطر مقیاس کوچک می تواند چالشی جدید برای معماران منظر باشد.