خانه نویسندگان مطالب توسط سینا نجفی مخصوص

سینا نجفی مخصوص

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری پردیس دانشگاه هنر تهران
سفر پژوهشی به هندوستان – فروردین ۱۳۹۹

سفر پژوهشی به هندوستان – فروردین ۱۳۹۹

0
سفر آموزشی به مقصد هند با هدف آشنایی با ساختارهای شهری به مقصد هندوستان در فروردین ماه 1399به سرپرستی دکتر حسینی و دکتر مهربانی گلزار برنامه ریزی شده است.