سمیرا محمدی

سمیرا محمدی

معرفی كتاب طراحی با طبیعت

معرفی كتاب طراحی با طبیعت

موضوع كتاب طراحی با طبیعت پيرامون پتانسيلهای محيط طبيعی و اهميت آنها در زندگی بشر است و به ارائه روشهايی جهت دستيابی به طراحی پايدار می پردازد.