ستاره خمسه لی

ستاره خمسه لی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
مقایسه زبان و منظر شهری در پایداری فرهنگی

مقایسه زبان و منظر شهری در پایداری فرهنگی

زبان و منظر شهری دو عنصر هویت بخش و مرتبط با تاریخ و فرهنگ روسیه هستند، بر خلاف زبان روسی که تلاش زیادی برای حفظ آن شده، منظر شهری در شرف خدشه دار شدن است.

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

تغییر منظر نگاه از زمین به آسمان

چشم در نگاه اول به سمت شهر مسطح مسکو دچار اغتشاش می‌شود، چون ساخت آسمانخراشها با بر هم زدن خط آسمان شهر باعث تغییر در نگاه آرام ناظر به سمت آسمان شده است.

مسیر جنگلی گیسوم

منظر جاده گیسوم

این فیلم یک دقیقه ای که حاصل تجربه فضای جنگل گیسوم است، نشان می دهد مداخلات انسانی می تواند به حفظ کیفیت منظر جنگلی گیسوم کمک کند و یا آنکه باعث تخریب شود.