سمیرا کاظمی

سمیرا کاظمی

دانشجوی كارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام کرج
نقش مرداب در تثبیت خطوط ساحلی

نقش مرداب در تثبیت خطوط ساحلی

نتایج 14 مطالعه انجام شده در جهان نشانگر اين است که مرداب های عریض با پوشش گیاهی متراکم به میزان زيادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.