سحر حمیدی

سحر حمیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی منظر بر اساس الگوی خطوط تراز زمین

طراحی منظر بر اساس الگوی خطوط تراز زمین

عوارض و خطوط تراز زمین به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها، در معماری و معماری منظر نقش بسزایی دارند. یک طراحی خوب همواره مبتنی بر بستر و زمینه اصلی است .

نقش محوطه آثار باستانی در پویایی محیط و شهر

نقش محوطه آثار باستانی در پویایی محیط و شهر

با طراحی مناسب سایت بنای تاریخی با عناصر منظرین می توان جان تازه ای به محوطه اطراف آن بخشید که خود موجب پویایی اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه و شهر می شود.