سمن فتاحی

سمن فتاحی

کارشناسی معماری از دانشگاه زنجان
فضاهای جمعی مسبب مردم محور شدن شهرها

فضاهای جمعی مسبب مردم محور شدن شهرها

اولین قدم در ساخت شهرهای مردم محور با فضاهای خوشایندتر برای زندگی این است که ساکنین، خیابانهای شهرهای خود را به عنوان فضاهای جمعی ببیند و احیاء کنند.