سامیه فقیهان

سامیه فقیهان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه مازندران - بابلسر
سفارت سبز

سفارت سبز

سفارت سبز غرفه ای رویایی است که معماری و عملکرد آن نوع نگاه ما را به  بید به عنوان یکی از مصالح ساختمانی تغییر داده و رویکرد طبیعت گرایی را ترویج می دهد.