سارال عرفانی

سارال عرفانی

کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
رعایت هارمونی در دانشکده معماری استکهلم

رعایت هارمونی در دانشكده معماری استكهلم

رعایت هارمونی یک اثر ساده را باشکوه می‌کند. دانشکده معماری استکهلم نشان می دهد که می توان هارمونیک سنتها را رعایت کرد و همزمان با دنیای مدرن رو به جلو حرکت کرد.