سپهر ابراهیمی وشکی

سپهر ابراهیمی وشکی

طراحی هتل سراب برای اولین سایت یونسکو در عربستان

طراحی هتل سراب برای اولین سایت یونسکو در عربستان

معماران Wendell Burnette تصاویری از طراحی خود را برای هتلی در جوار اولین میراث جهانی یونسکو عربستان، MADAIN SALEH یا HEGRA در جنوب پترا منتشر کرده اند که اخیراً توسط کمیته گردشگری و میراث ملی این کشور تصویب شده است.

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

ایجاد سرزندگی با ساخت دو پارک در بوستون

پارکی جیبی به نام “خیابان آهنی” و پارک محله ای بزرگ به نام “مرکز کانال” با طرحهای سازگار با روح جامعه و نوآورانه خود شروع به زینت بخشیدن به بوستون کرده اند.