خانه نویسندگان مطالب توسط سارا بوداغی

سارا بوداغی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانش آموخته مهندسی معماری از دانشگاه مازندران دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
	راینی ۷۰؛ واحه ای برونگرا در آسمان شهر آستین

راینی ۷۰؛ واحه ای برونگرا در آسمان شهر آستین

0
برج مسکونی راینی 70 در مقیاس محلی به عنوان باغهای معلق شهر آستین لقب گرفته است و تا طبقه یازدهم فضای سبزش را به صورت برونگرا در آسمان به شهر ارائه می کند.