سارا بهنیا

سارا بهنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
تجدید حیات فضای عمومی در منطقه نظامی سابق

تجدید حیات فضای عمومی در منطقه نظامی سابق

طرح تجدید حیات منطقه نظامی سابق به عنوان فضای بازی و پارک عمومی، علاوه بر تشویق حرکت عابر پیاده و کنترل ترافیک سواره، بر ارائه دید وسیع به ناظر نیز تاکید دارد.