خانه نویسندگان مطالب توسط سعید اکبری

سعید اکبری

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
منظر و محیط ‌زیست

منظر و محیط ‌زیست

0
بسياری از پژوهشگران و سازمان‌ دهندگان محيط نظير معماران منظر، راهكارهای علمی نوينی را به عنوان راه‌ حلهای سبز برای حل بحران محیط ‌زیست پيشنهاد كرده ‌اند‌.