رامین بهروزی فرزام

رامین بهروزی فرزام

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد تهران جنوب
طراحی منظر محوطه دانشگاه Salem State

طراحی منظر محوطه دانشگاه Salem State

تغییرات خوابگاه مارش هال سبب ارتباط محوطه دانشگاه به مارش تایدال شده و ایجاد فضاهایی باز برای تفریح، بهبود زهکشی سایت و افزایش سلامت زیستی را به دنبال دارد.