رضوانه بابائی

رضوانه بابائی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
گنبد جبلیه به عنوان نماد شهر کرمان

گنبد جبلیه به عنوان نماد شهر کرمان

با نورپردازی صورت گرفته در گنبد جبلیه کرمان و بازتاب نور توسط مصالح سنگی، این اثر به نشانه ای در شهر تبدیل شده که از دور نیز قابل مشاهده و هدایت کننده است.