خانه نویسندگان مطالب توسط پروانه رسولی

پروانه رسولی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی كارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

0
معماری بی هویت در ساحل گیسوم،‌ هماهنگی بصری و تجانسی با محیط اطراف ندارد و منظر طبیعی و ساحلی گیسوم را مخدوش کرده است.
دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

0
پیوند بین جنگل و دریا در گیسوم پتانسیلی قوی برای گردشگری است. اما این منظر طبیعی منحصر به فرد، با مداخلاتی برای جذب گردشگر، در معرض تهدید قرار گرفته است.