پروانه رسولی

پروانه رسولی

دانشجوی كارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

معماری بی هویت در منظر ساحلی گیسوم

معماری بی هویت در ساحل گیسوم،‌ هماهنگی بصری و تجانسی با محیط اطراف ندارد و منظر طبیعی و ساحلی گیسوم را مخدوش کرده است.

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

پیوند بین جنگل و دریا در گیسوم پتانسیلی قوی برای گردشگری است. اما این منظر طبیعی منحصر به فرد، با مداخلاتی برای جذب گردشگر، در معرض تهدید قرار گرفته است.