پروانه پرچکانی

پروانه پرچکانی

دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ
طراحی پاویون ایران بدون وفاداری به معماری ایرانی

طراحی پاویون ایران بدون وفاداری به معماری ایرانی

پاویون ایران حتی با وجود دارا بودن کانسپت مشخص، ازقدرت لازم برای عرضه رویکرد سازندگان آن برخوردارنبود. این طرح سفره‌ای در حال پرواز را نمایش می دهد، عنصری که در دید ناظر تشخیص آن به سختی ممکن است.