پانیذ نجات خواه معنوی

پانیذ نجات خواه معنوی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
پارک میفیلد و نقش احیای رودخانه در طراحی آن

پارک میفیلد و نقش احیای رودخانه در طراحی آن

در طراحی پارک میفیلد، از تاریخ سایت و میراث صنعتی باقی مانده، الهام گرفته شده و تمرکز اصلی بر استفاده مجدد از ویژگیها، مصالح بومی و منابع منطقه ای بوده است.