نگار معارفی

نگار معارفی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
پارکهای ماجراجویی (Adventure Parks)

پارکهای ماجراجویی (Adventure Parks)

پارک ماجراجویانه محوطه بزرگی را برای ماجراجویی بازدیدکنندگان مهیا کرده و برای لذت بردن، از بین رفتن ترس، با طبیعت بودن و انجام فعالیت جسمانی ایجاد می شود.