نسیم حقیقی

نسیم حقیقی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پل عابر پیاده اسمیت و آمفی تئاتر ماسونی

آمفی تئاتر ماسونی و پل عابر پیاده اسمیت

هدف این پروژه تبدیل دشت بایر به پارک عمومی و آمفی تئاتر است. طرح با مشارکت دانشجویان طراحی و با حمایت مالی مردم و سازمانها و خدمات پیمانکاران اجرا شده است.