مریم زاهدی

مریم زاهدی

دانشجوی کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

گورستان و زیارتگاه خالد نبی در منظری بکر، نمایانگر نگاه ساده ترکمنها به مفهوم زندگی بوده و تلفیقی از افسانه محلی و حضور عناصر منظرین همچون کوه و درخت است.

آب آیینه معماران

آب آیینه معماران

حضور آب در حوض نه تنها نمایش انعکاس بناست، بلکه عنصر پیوند دهنده زمین به آسمان است. اندیشه عرفانی در باغ، آسمان را با انعکاس آیینه مانند آب به زمین می دوزد.