مریم تقی زاده

مریم تقی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
خودبسندگی در معماری هورامانات

خودبسندگی در معماری هورامانات

سیمای سنگی روستاهای کردستان که محصول خشکه چینی مصالح برگرفته از کوههای پیرامون است، می تواند بوم گرایی، طراحی ارگانیک و اصل خودبسندگی را به وضوح نشان دهد.