خانه نویسندگان مطالب توسط مریم تقی زاده

مریم تقی زاده

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
خودبسندگی در معماری هورامانات

خودبسندگی در معماری هورامانات

0
سیمای سنگی روستاهای کردستان که محصول خشکه چینی مصالح برگرفته از کوههای پیرامون است، می تواند بوم گرایی، طراحی ارگانیک و اصل خودبسندگی را به وضوح نشان دهد.
بررسی الگوهای پایداری در منظر بومی روستای هورامان

بررسی الگوهای پایداری در منظر بومی روستای هورامان

0
سکونتگاههای روستایی به عنوان پدیده جغرافیایی، نمود فضایی و عینی عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند که در پایداری کامل در بستر طبیعت شکل گرفته اند.
مکانیابی مسجد به عنوان فضایی قابل رویت از تمامی روستا

مکانیابی مسجد به عنوان فضایی قابل رویت از تمامی روستا

0
در روستای ماسوله مکانیابی مسجد به صورتی است که در مرکزیت مجموعه و در مطلوب ترین حالت دسترسی جانمایی شده تا قابلیت رویت از حداکثر زوایای موجود را داشته باشد.