محدثه شهبازی

محدثه شهبازی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
10 فضای عمومی برتر جهان

10 فضای عمومی برتر جهان

فضای عمومی بستر بروز اتفاقات اجتماعی است و به عنوان راهی برای بازتاب وضعیت اجتماع مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب 10 میدان برتر دنیا معرفی شده اند.