مهدیه شقاقی

مهدیه شقاقی

هشدارهای طوفان

هشدارهای طوفان

با افزایش فراوانی و شدت طوفانها، معماران منظر پورتوریکو راه‌حلهایی برای مدیریت رودخانه ها، آبهای سطحی ناشی از طوفان، فرسایش و توسعه سواحل دارند.