مژگان رسولی

مژگان رسولی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
افول هویت اجتماعی و فرهنگی در ماسوله

افول هویت اجتماعی و فرهنگی در ماسوله

با رشد صنعت گردشگری و تبدیل ماسوله از یک محیط زنده و پویا به موزه‌ای برای بازدید گردشگران، هویت اجتماعی و فرهنگی آن رو به زوال و نابودی رفته است.