مرضیه عمرانی

مرضیه عمرانی

بررسی ژئوسنتتیک ها در معماری منظر

بررسی ژئوسنتتیک ها در معماری منظر

ژئوسنتتیک ها صفحات نازک و انعطاف پذیری است که در داخل توده خاک و یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلفی استفاده می شوند.